Suzusan

Gangi Mokume Tatsumaki Shibori Throw in Dark Blue/ White

$735

Handmade
Suzusan Gangi Mokume Tatsumaki Shibori Throw in Dark Blue/ White
  • Suzusan Gangi Mokume Tatsumaki Shibori Throw in Dark Blue/ White
  • Suzusan Gangi Mokume Tatsumaki Shibori Throw in Dark Blue/ White
  • Suzusan Gangi Mokume Tatsumaki Shibori Throw in Dark Blue/ White

Black/ White Dark Blue/ White Dark Blue/ White Black/ White Dark Blue/ White Black/ White Dark Blue/ Light Grey Dark Blue/ Light Grey